Geografiske datasett

Hordaland fylkeskommune har ansvar for forvaltning av fleire geografiske datasett. Desse kan mellom anna brukast til utarbeiding av kart eller til analyseføremål i eit GIS-system.

Regionalt kartlagt friluftsliv

Dei kartlagde regionalt viktige friluftsområda i Hordaland gjev eit godt grunnlag for kommunen si planlegging og bør følgjast opp med kartlegging av lokalt viktige friluftsområde i kommuneplanen. Dette er eit godt grunnlag for å  ta vare på viktige friluftsområde gjennom planlegging og eventuelt erverv.

SOSI

Filgeodatabase

Shapefil

Regionale område for friluftsliv i Hordaland - prosjektrapport 

Verdivurderte landskapstypar

Landskapskarakterbeskrivelse og verdisetting av landskapsområdene i fylket. Rapporten omfatter en oversikt over verdifordeling av områder innenfor hver landskapstype. I tillegg er beskrivelsene av landskapskarakter og fotodokumentasjon av alle landskapsområdene samlet i en database. Kartleggingsmaterialet og verdisettingen vil kunne nyttes som kunnskapsgrunnlag i lokal og regional planlegging i Hordaland, både strategisk og prosjektretta.

Filgeodatabase

Shapefil

Rapporten om verdivurdering av landskap i Hordaland (Aurland Naturverkstad)